INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH

  1. Administratorem danych osobowych Kontrahenta, jego przedstawicieli oraz pracowników lub innych zgłoszonych przez Kontrahenta osób jest MP-TECHNIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Administrator) z siedzibą w Witaszyczkach 26, 63-230 Witaszyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000938503, NIP: 6172222327, REGON: 520831365, adres e-mail: biuro@mp-technik.com.pl.
  2. Przetwarzanie danych osobowych Kontrahenta, jego przedstawicieli oraz pracowników lub innych zgłoszonych przez Kontrahenta osób odbywać się będzie w związku z realizacją umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), a także realizacją mających zastosowanie wymagań i obowiązków prawnych nakładanych na Administratora wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przygotowania ofert i prowadzenia korespondencji zmierzającej do zawarcia umowy, w tym również w wersji elektronicznej, prowadzenia negocjacji i doradztwa przed zawarciem umowy, oraz przygotowania danych do rozliczeń, wystawiania dokumentów księgowych, obsługi skarg, reklamacji oraz zgłoszeń, prowadzenia wewnętrznych czynności administracyjnych, raportowych i archiwizacyjnych, obsługi technicznej, informatycznej, przeprowadzania czynności audytowych oraz kontrolnych, oraz
   w zakresie dochodzenia roszczeń.
  3. Odbiorcami przekazanych danych osobowych mogą być: wyznaczeni pracownicy Administratora, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne, usługi księgowe oraz inni odbiorcy, którym dane osobowe zostają udostępnione w celu przetwarzania danych w zakresie określonym w pkt. 2 powyżej.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych w zakresie określonym w pkt. 2 powyżej oraz okres wynikający z przepisów prawa obowiązujących Administratora. Po upływie ww. okresu dane osobowe zostaną usunięte przez Administratora.
  5. Kontrahentowi, jego przedstawicielom oraz pracownikom lub innym zgłoszonym przez Kontrahenta osobom przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  6. Kontrahentowi, jego przedstawicielom oraz pracownikom lub innym zgłoszonym przez Kontrahenta osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie przez Kontrahenta, jego przedstawicieli oraz pracowników lub innych zgłoszonych przez Kontrahenta osób danych osobowych w celu ich przetwarzania
   w ww. zakresie jest dobrowolne, przy czym podanie i przetwarzanie tych danych jest konieczne do podjęcia przez Administratora czynności w zakresie, o którym mowa w pkt. 2.
  8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.
  9. Wszelkie zapytania, wnioski czy korespondencja w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adresy lub numery podane w pkt. 1 powyżej.

  [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  -ogólne rozporządzenie (dalej jako:„RODO”).

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  – ogólne rozporządzenie (dalej jako:„RODO”).

 

INFORMATION ON DATA PROCESSING

 1. The Controller of the personal data of the Contracting Party, its representatives and employees or other persons nominated by the Contracting Party is MP-TECHNIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (hereinafter referred to as the Controller) with its registered seat in Witaszyczki 26, 63-230 Witaszyce, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register under no: 0000938503, NIP: 6172222327, REGON: 520831365, e-mail address: biuro@mp-technik.com.pl.
 2. The processing of personal data of the Contracting Party, its representatives and employees or other persons notified by the Contracting Party shall be carried out in connection with the performance of the agreement (Article 6(1)(b) GDPR[1]), as well as the performance of applicable requirements and legal obligations imposed on the Controller pursuant to the provisions of law (Article 6(1)(c) GDPR) and on the basis of legally justified interests pursued by the Controller (Article 6(1)(f) GDPR). c GDPR) and on the basis of legally justified interests pursued by the Controller (Article 6(1)(f) GDPR) in order to prepare offers and conducting correspondence aimed at concluding a contract, including in an electronic version, conducting negotiations and consulting before concluding a contract, prepare data for settlements, issue accounting documents, handle complaints and claims, carry out internal administrative, reporting and archiving activities, provide technical and IT support, carry out audit and inspection activities, and to assert claims.
 3. The recipients of the personal data provided may be: the Controller’s designated employees, entities providing IT services to the Controller, accounting services and other recipients to whom the personal data are made available for the purpose of data processing within the scope specified in point. 2 above.
 4. Personal data will be stored for the period necessary for the purposes of data processing within the scope specified in point 2 above and the period resulting from legal regulations binding for the Controller. After the expiry of the aforementioned period, the personal data will be deleted by the Controller.
 5. The Contracting Party, its representatives and employees or other persons notified by the Contracting Party have the right to access the content of their personal data, the right to rectify the data, the right to data portability, the right to demand data erasure, the right to limit data processing and the right to object to processing.
 6. The Contracting Party, its representatives and employees or other persons notified by the Contracting Party shall be entitled to lodge a complaint to the supervisory authority – the President of the Personal Data Protection Office.
 7. Providing personal data by the Contracting Party, its representatives and employees or other persons declared by the Contracting Party in order to process them in the above scope is voluntary, however, providing and processing these data is necessary for the Controller to undertake the activities in the scope referred to in point 2.
 8. Personal data will not be used for automated decision-making and will not be profiled.
 9. All enquiries, requests or correspondence relating to matters concerning the processing of personal data shall be addressed to the addresses or numbers indicated at point 1 above.

[1]Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC – General Regulation (hereinafter: “GDPR”).