INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest firma MP-TECHNIK Paweł Łączniak (dalej: Administrator) z siedzibą w Witaszyczkach 26, 63-230 Witaszyce, NIP: 6171581225, REGON: 366874712, e-mail: biuro@mp-technik.com.pl.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w związku z realizacją umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), a także realizacją mających zastosowanie wymagań i obowiązków prawnych nakładanych na Administratora wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu przygotowania ofert i prowadzenia korespondencji zmierzającej do zawarcia umowy, w tym również w wersji elektronicznej, prowadzenia negocjacji i doradztwa przed zawarciem umowy, oraz w celu przygotowania danych do rozliczeń, wystawiania dokumentów księgowych, obsługi skarg, reklamacji oraz zgłoszeń, prowadzenia wewnętrznych czynności administracyjnych, raportowych
  i archiwizacyjnych, obsługi technicznej, informatycznej, przeprowadzania czynności audytowych oraz kontrolnych, oraz w zakresie dochodzenia roszczeń.
 3. Odbiorcami przekazanych danych osobowych mogą być: wyznaczeni pracownicy Administratora, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne, oraz inni odbiorcy, którym dane osobowe zostają udostępnione w celu przetwarzania danych w zakresie określonym w pkt. 2 powyżej.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych w zakresie określonym w pkt. 2 powyżej oraz okres wynikający z przepisów prawa obowiązujących Administratora. Po upływie ww. okresu dane osobowe zostaną usunięte przez Administratora.
 5. Przysługuje Pani / Panu prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 6. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie przez Panią / Pana danych osobowychw celu ich przetwarzania w ww. zakresie jest dobrowolne, przy czym podanie i przetwarzanie tych danych jest konieczne do podjęcia przez Administratora czynności w zakresie, o którym mowa w pkt. 2.
 8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.
 9. Wszelkie zapytania, wnioski czy korespondencja w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowanena adresy lub numery podane w pkt. 1 powyżej.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  – ogólne rozporządzenie (dalej jako:„RODO”).